93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Avís legal

Avís Legal – Condicions Generals d'Ús.

 

Dades identificatives

 

1. Vostè està visitant la pàgina web www.celiacscatalunya.org, titularitat de l'associació SMAP- Celíacs de Catalunya, amb domicili social en c/ Independència, 257 (08026) Barcelona amb NIF núm. G08841751 inscrita el 17/02/1978 en el Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior com a associació d'àmbit nacional amb número de registre 24652, d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 93.412.17.89

Correu electrònic de contacte: info@celiacscatalunya.org

Hostalatge web

APM Gestió i Comunicació – CIF: B65856163

Telèfon: 931916131

Correu electrònic de contacte: info@apmgestio.cat

 

Usuaris
 

2. Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació, que si escau, resultin d'obligat compliment.

 

Ús del portal
 

3. www.celiacscatalunya.org és un lloc web destinat a facilitar informació sobre les patologies relacionades amb la ingesta del gluten, el seu tractament, la dieta sense gluten, seguretat alimentària, així com altres continguts que ajudin a millorar la qualitat de vida dels pacients celíacs. Per a això, proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pot tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p. ex. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitant, a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Associació SMAP – Celíacs de Catalunya, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

Protecció de dades

 

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en l'apartat de política de privacitat que trobarà més endavant.

 

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 

5. EL TITULAR és propietari del domini del domini www.celiacscatalunya.org, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

L'autoria dels continguts del web, així com els monogràfics que apareixen editats per l'Associació Celíacs de Catalunya, han estat redactats pels membres del seu departament tècnic-científic (Sra. Elisenda Vilchez - Tecnòloga dels aliments, Sra. Elena Mora - dietista i la Sra. Elisa Mora - biòloga) amb la revisió tècnica de la comissió científica de la seva Junta Directiva (Dra. Gemma Castillejo - gastroenteròloga pediàtrica, Dra. Anna Gibert – doctorada en tecnologia dels aliments i farmàcia, i Sra. Núria Camats - Tecnòloga dels aliments).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

6. L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.

La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.

L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. Correspon a l'USUARI, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.

L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.

L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.

Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

Modificació d'aquest avís legal i durada

 

7. EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir punts continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

Enllaços

 

8. En el cas que en www.celiacscatalunya.org s'incloguessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap de dites hipervíncles i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Drets d'exclusió

 

9. EL TITULAR ser reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

 

Generalitats

 

10. EL TITULAR perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

11. La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

 

Menors d'edat

 

12. Dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que, si es dóna tal circumstància, SMAP – Celíacs de Catalunya no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.


 

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals de la SMAP - Celíacs de Catalunya

 

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de més importància per a la nostra Associació. En el nostre dia a dia ens esforcem per a protegir la privacitat de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta Associació i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L'entitat responsable del tractament de les dades és l'Associació SMAP - CELIACS DE CATALUNYA, domiciliada a C/ Independència, 257 (08026) de Barcelona, amb N.I.F.: G-08841751, telèfon de contacte: 93.412.17.89 i correu electrònic info@celiacscatalunya.org.


 

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 • NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB I BLOG DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 1. Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte o formularis web incorporats en la pàgina web.

 2. Realitzar enquestes de qualitat.

 3. Control informàtic de la pàgina web per a prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades podent accedir a dades de caràcter personal dels navegants.

 4. Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 5. Enviament de comunicacions publicitàries.

 6. Per a finalitats de màrqueting i esdeveniments. En determinades ocasions, l’organització utilitzarà les dades personals facilitades per a l'enviament de comunicacions de màrqueting i esdeveniments a través de diverses plataformes. No obstant això, sol·licitarem el consentiment de forma explícita quan així ho exigeixi la llei. En el cas de rebre aquesta classe de comunicacions, complirem amb l'haver d'informar-lo sobre com donar-se de baixa.


 

 • SOCIS I VOLUNTARIS.

 1. La gestió administrativa, comptable i fiscal de la relació establerta amb els nostres socis i voluntaris.

 2. Entendre el comportament de l'usuari dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

 3. Gestionar la participació en enquestas

 4. Participar en estudis

 5. Elaboració d'estadístiques

 6. Respondre a consultes i atendre les sol·licituds, queixes o incidències traslladades a través dels formularis web incorporats en aquesta pàgina.

 7. Control informàtic de la pàgina web per a prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades.

 8. Tractarem les seves dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la relació Associació-Soci.

 9. Serà necessari tractar les seves dades per a verificar la seva identitat, o la informació que ens faciliti per a la prestació del servei subscrit o ben adquirit.

 10. Per a administrar les seves dades i facilitar-los, si escau, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre servei.

 11. Per a millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web.

 12. Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 13. Per a l'enviament de comunicacions publicitàries.

 14. Per a finalitats de màrqueting i esdeveniments. En determinades ocasions, l'organització utilitzarà les dades personals facilitades per a l'enviament de comunicacions de màrqueting i esdeveniments a través de diverses plataformes. No obstant això, sol·licitarem el consentiment de forma explícita quan així ho exigeixi la llei. En el cas de rebre aquesta classe de comunicacions, complirem amb l'haver d'informar-lo sobre com donar-se de baixa.


 

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • USUARIS NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE:

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'organització, es troba emparada en:

El consentiment de l'interessat per a:

 1. Contestar als dubtes, queixes o incidències traslladades per part de l'interessat a través dels mitjans posats a disposició per l'organització a tal fi.

 2. L'enviament de comunicacions relacionades amb les activitats desenvolupades per l'organització i publicitàries.

 3. Per a màrqueting i esdeveniments.

 4. Quan escaigui, per a participar en sortejos.

 5. Per a incorporar la seva candidatura al procés de selecció de personal realitzat en l'empresa.

 6. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • SOCIS I VOLUNTARIS.

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'organització, es troba emparada en:

 1. L'execució d'un contracte en el qual és part o aplicació de mesures precontractuals.

 2. La base jurídica en la qual s'empara el tractament de les dades de cràter personal és el compliment d'un contracte en el qual el voluntari o soci sigui part o per a l'aplicació a petició d'aquests de mesures precontractuals.

 3. La negativa a facilitar les seves dades personals podrà comportar la impossibilitat de pertànyer a l'Associació com a voluntari o soci.


 

El consentiment de l'interessat per a:

 1. Contestar als dubtes, queixes o incidències traslladades per part de l'interessat a través dels mitjans posats a disposició per l'organització a tal fi.

 2. L'enviament de comunicacions relacionades amb les activitats desenvolupades per l'Associació i publicitàries.

 3. Quan escaigui, per a participar en sortejos.

 4. Per a màrqueting i esdeveniments.


 

Obligació legal aplicable al responsable del tractament.

L'organització haurà de tractar les seves dades per a complir amb una obligació legal que ens imposa l'ordenament jurídic. Per exemple, l'obligació de facilitar informació de caràcter tributària a la AEAT.

En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

Interès legítim del responsable del tractament.

En determinats suposats, serà necessari tractar les seves dades per a satisfer interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament, sempre que prevalgui sobre els interessos o drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les dades personals. Els tractaments que realitzarem sobre la base de l'interès legítim de l'organització són els següents:

 • Control informàtic de la pàgina web per a prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades.

 • Verificar la seva identitat, o la informació que ens faciliti per a la prestació del servei subscrit o ben adquirit.

 • Per a administrar les seves dades i facilitar-los, si escau, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.

 • Per a millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web.

 • Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.


 

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els següents criteris:

 • El temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

 • Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats, per a la seva posada a la disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el soci/voluntari i/o els terminis de conservació prevists legalment.


 

En relació als terminis de conservació de les dades personals, segons el cas, cal estar al que s'estableix en les següents normatives:

 • El Codi Civil, en cas d'obligacions contractuals, conservarem les seves dades entre 5 o 15 anys segons el cas atenent a la disposada en l'article 1964.2 del cos legal esmentat.

 • El Codi del Comerç, a efectes mercantils, estableix en el seu article 30 l'obligació de conservar la informació (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.) durant el termini de 6 anys.

 • La Llei General Tributària, en relació a les obligacions fiscals, estableix en el seu article 66 a 70 l'obligació de conservar qualsevol document amb transcendència fiscal durant el termini de 4 anys.

 • Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Totes les altres lleis que resultin d'aplicació en cada Comunitat Autònoma segons les competències autonòmiques cedides o concurrents que tinguin reconegudes estatalment.


 

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

 • Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'organització NO pren decisions automatitzades, basades en la lògica aplicada o elaboració de perfils.

 

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades a tercers en els següents casos:

1. Organismes Públics, Jutges i Tribunals i, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i en general, autoritats competents, quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.

2. Bancs i Entitats Financeres.

3. L'organització podrà compartir les seves dades amb Editorial Mic SL i CAPACITAT DE RESPOSTA SL, entitats encarregades de gestionar el servei d'enviament de la revista de la nostra associació i de l'enviament de la correspondència als nostres socis. En el cas que es produeixi aquesta cessió, l'organització es compromet a informar sobre aquests aspectes i recaptar el seu consentiment de forma expressa, tret que es tracti d'una obligació legalment imposada al responsable del tractament.

4. Sociedad Española de Enfermedad Celiaca para la gestión de estudios y estadísticas sobre la enfermedad celíaca, con el consentimiento previo del paciente o tutor legal.

 

L'empresa no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

 

7. DRETS.

Els interessats que són objecte de qualsevol tractament dut a terme per l'organització, podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d'aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic de l'organització, més amunt indicades.

L'escrit haurà de contenir com a mínim:

- Fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

- L'objecte de la seva sol·licitud, és a dir, el dret que exercirà.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en l'adreça de correu electrònic de l'entitat, més amunt especificada, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

 

8. VERACITAT DE LES DADES.

L'interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM