Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Símbol internacional de l'Espiga Barrada (ELS)

El Símbol de l'Espiga Barrada és la marca més reconeguda dels productes sense gluten en l'àmbit internacional, i la que ofereix major confiança i seguretat als consumidors celíacs de tota Europa. Segons enquestes realitzades en els països on s'ha implementat, és la millor garantia en un mercat cada vegada més competitiu de productes sense gluten i fàcilment recognoscible en traspassar les barreres de l'idioma.


Actualment es calcula que a Europa hi ha 5 milions de clients potencials de productes sense gluten, el que representa per els seus fabricants un mercat enorme a qui fer arribar la seva marca. A més, el mercat de productes aptes per celíacs i per persones que no volen incloure el gluten en la seva dieta és un mercat emergent, amb una oferta comercial cada vegada més atractiva per al consumidor. Amb aquest escenari, el fabricant de productes sense gluten ha de treballar no només per arribar al seu consumidor amb les millors condicions i garanties de seguretat, també per fer-ho de la forma més visible.


El símbol garanteix que les empreses que l'utilitzen al seu etiquetatge compleixen amb els estrictes estàndards de producció que exigeix l'AOECS (Associació de Societats Europees de Celíacs), i amb les condicions d'elaboració establertes en els Plecs de Condicions General i Tècnic per a la utilització del Símbol Internacional de l'Espiga Barrada.

 

  Empreses i productes que han obtingut el Sistema de Llicència Europeu (ELS) a través de l'Associació Celíacs de Catalunya.


Avantatges d’utilitzar el Símbol Internacional de l'Espiga Barrada


Els avantatges que ofereix el Símbol Internacional de l'Espiga Barrada a les empreses que l'utilitzen són variats, i entre aquests destaquem:

 

  • És l'única marca reconeguda internacionalment de productes sense gluten, i la que ofereix major confiança i seguretat al consumidor.
  • Facilita a l'empresa productora l'accés a nous mercats i la seva expansió internacional.
  • Dóna confiança al consumidor, al garantir que l'empresa que l'utilitza compleix amb els estrictes estàndards de producció exigits per l'Associació Europea de Celíacs (AOECS).
  • Ofereix un avantatge competitiu a l'empresa que l'utilitza al seu etiquetatge i incentiva el seu desenvolupament comercial.


Llicència per la utilització del Símbol Internacional de l'Espiga Barrada


El Símbol Internacional de l'Espiga Barrada està regulat per l'AOECS (Associació de Societats Europees de Celíacs), qui des del 2010 delega la concessió del seu ús i control a les seves associacions membres d'arreu d'Europa, entre les quals es troba l'Associació Celíacs de Catalunya.


Així, les empreses que vulguin etiquetar als seus productes amb el Símbol Internacional de l'Espiga Barrada, han de certificar-se en el Sistema de Llicència Europeu (ELS), i perquè el símbol tingui validesa, aquest ha d'anar acompanyat, a més, pel número de registre que concedeix la nostra associació.


Els productes alimentaris sense gluten són aquells que el seu contingut en gluten no sobrepassa els 20mg/kg en total, mesurat en els aliments tal com es venen al consumidor final.


Com certificar-se en el Sistema de Llicència Europeu per poder utilitzar el Símbol Internacional de l'Espiga Barrada?
 
  

 

Només les associacions de celíacs europees podem atorgar el Símbol Internacional de l'Espiga Barrada amb el seu número de llicència.


L'empresa productora d'aliments sense gluten que desitgi llicenciar-se haurà d'aconseguir un Certificat de Conformitat o de qualitat reconegut per als seus productes, expedit per una entitat de certificació, mitjançant el qual es garanteixi el compliment dels requisits disposats en el Plec de Condicions abans esmentat.


Una vegada l'empresa hagi assolit aquest certificat de conformitat, haurà de contactar amb la nostra associació per tramitar l'atorgament del número de llicència (crossedsymbol@celiacscatalunya.org).

 

 

     La AOECS (Associació de Societats Europees de Celíacs), l’Associació Celíacs de Catalunya (membre fundador de l'AOECS), i altres associacions europees vinculades a aquesta, promouen la utilització del Símbol Internacional de l'Espiga Barrada com a identificador comú pels aliments sense gluten elaborats i/o envasats en la Unió Europea i referenciats en la reglamentació vigent.