Page 10 - Revista Celiacs nº2
P. 10
Entre nosaltres

Un any dóna per molt (2a part)
Reunió amb representants de l’Agència
Reprenem el resum d’activitats, acords i fites Catalana de Seguretat Alimentària
assolides per la nostra entitat des de febrer
d’enguany, just on ho vam deixar al número En les darreres reunions mantingudes amb
anterior de la nostra revista. l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària
(ACSA) hem plantejat els 4 objectius en què
Fviodmaednetlsdecellaíacqsualitat de necessitem treballar plegats els propers
mesos. Cal dir que la resposta per part del
Acord amb el Departament de Salut de director i la subdirectora de l’ACSA ha estat
la Generalitat per millorar la detecció altament positiva, i tots dos ens van mostrar
de la celiaquia la seva predisposició a tirar-los endavant. Els
projectes que vam posar sobre la taula són:
Impulsat per la nostra entitat, l’Acord signat insta • Exposar la nostra preocupació vers el
al govern català a impulsar accions, en dues redactat del Reglament 1169/20, en quant els
fases que tindran continuació durant el 2016, productes no envasats o envasats en el punt
per millorar el diagnòstic i la implementació de de venda.
mesures que pal·liïn l’actual infradiagnosi que • Aconseguir un major control alimentari
comporta que, segons estimacions, 9 de cada dels productes no envasats a restaurants,
10 persones celíaques no sàpiguen que ho son. geladeries, i altres establiments alimentaris.
La primera, ja finalitzada, consisteix en • Realizar de forma conjunta un fulletó entorn
l’elaboració d’un document de consens sobre la de les pautes bàsiques de seguretat alimentària
malaltia celiaca que incideix en el seu diagnòstic en la cuina sense gluten pel sector restauració
i seguiment, realitzada de forma conjunta per (ja publicat i a disposició dels nostres socis).
la Societat Catalana de Pediatria, la Societat • Organitzar una jornada oberta al comerç
Catalana de Digestologia, la Societat Catalana minorista, convidant als representants de
d’Immunologia, la Societat Catalana de gremis de restauració, hoteleria, forners,
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), carnissers i restaurants, sota el paraigüa de
l’Agència Catalana de Salut Pública de l’ACSA i a la seva seu.
Catalunya i la nostra entitat. En els pròxims
mesos els més de 360 centres d’atenció primària Acords institucionals
rebran aquesta guia.
La segona fase, de sensibilització als professionals Aquest any ha estat molt prolífic en acords de
vers la celiaquia, començarà el 2016, i contempla col·laboració signats amb entitats i empreses.
una sèrie de formacions específiques, adreçades D’entre aquests destaquem:
als metges de família i pediatres de CAP’s,
centrades en la manifestació, cribratge, diagnosi Celíacs de Catalunya i el Gremi de
i seguiment de la celiaquia. Aquestes sessions Restauració de Barcelona treballem
seran impartides per l’equip del departament junts per millorar l’oferta gastronòmica
tècnic de l’associació i per professionals de les sense gluten a la ciutat
societats científiques implicades.
Fruit del nostre acord amb el
La Xarxa Catalana d’Universitats Gremi ha estat, com a primera
Saludables promou la millora en els acció, l’edició d’una Guia de
serveis de restauració per celíacs a les restaurants sense gluten,
universitats membres amb el suport institucional i
revisió tècnica de la nostra
Una de les peticions en què entitat, que garanteix què els 41 establiments
més hem insistit als darrers alimentaris recollits en el directori compleixen
mesos amb representants amb els estàndards de seguretat alimentària
del Departament de Salut de exigibles. La Guia va ser presentada el passat
la Generalitat ha estat que 26 de novembre.
els serveis de restauració de També, la celebració d’una sessió formativa
les universitats catalanes ofereixin menús sobre els protocols a seguir per garantir la
sense gluten als seus restaurants. Fruit del seguretat alimentària en una cuina sense
nostre treball, el passat mes de maig la Xarxa gluten, dissenyada i impartida per personal del
Catalana d’Universitats Saludables va fer seva departament tècnic de Celíacs de Catalunya,
la nostra demanda, i va acordar impulsar a les que va tenir lloc el passat mes d’octubre.
seves universitats adherides una major oferta
12 CELÍACS OCTUBRE 2015 gastronòmica sense gluten, i de millor qualitat.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15