Page 3 - Revista Celiacs nº2
P. 3
torial

Olga Cuesta En el bon camí

Presidenta Associació Celíacs de Com cada any, a les acaballes de l’exercici toca fer balanç de la feina feta i repàs de les fites aconseguides
Catalunya i de les què de moment hauran d’esperar. En pàgines interiors trobareu informació ampliada sobre
l’assolit fins ara, i també coneixereu en què estem treballant en l’actualitat amb els diferents òrgans
competents, a l’àmbit autonòmic i estatal, per donar resposta als temes que encara són oberts.

Als darrers temps us hem fet partícips de la ronda de contactes que hem dut a terme amb tots els
grups parlamentaris del nostre país i que estem seguint ara amb els diputats dels grups catalans
al congrés, amb l’objectiu d’aconseguir el consens necessari per impulsar mesures efectives que
contribueixin a millorar la qualitat de vida del col·lectiu.

Aquesta tasca institucional, com sabeu ha donat ja els seus primers fruits. La ja coneguda Resolució
879/X per la millora de la qualitat de vida dels celíacs, aprovada pel Parlament de Catalunya fa ara
un any, instava al govern central, entre altres mesures, a rebaixar l’IVA dels productes alimentaris
sense gluten, de manera que aquests tributin al tipus superreduït del 4%; aprovar ajuts econòmics
o beneficis fiscals, com ara una desgravació en la nostra declaració de renda, o que les nostres
despeses en productes sense gluten desgravin proporcionalment a la nostra despesa total en l’IRPF.
Per donar compliment a aquest mandat parlamentari i a instancies de l’Associació, al març i juny
d’enguany, els grups PSC i CIU respectivament van presentar sengles Propostes no de Llei al Congres
dels Diputats demanant ajuts fiscals pel nostre col·lectiu i el PSC, a més, insistint en la nostra
reclamació de la reducció de l’IVA en els productes sense gluten.

Tant nosaltres com els nostres interlocutors a les institucions som conscients que encara queda
molta feina a fer, i tots plegats continuarem treballant durant el 2016 per donar resposta a aquestes
i d’altres qüestions que considerem fonamentals per millorar la nostra qualitat de vida i la de les
nostres famílies. Amb accions de lobby i institucionals, dirigides als estaments polítics, socials i
econòmics del nostre país i l’Estat, als mitjans de comunicació i als organismes públics i privats.
Perquè sabem que darrere nostre sou més de 7.000 famílies i gairebé 10.000 celíacs qui confieu en
nosaltres i ens empenyeu a continuar avançant.

Por el buen camino

Como cada año, a finales del ejercicio toca hacer balance del trabajo hecho y repaso de los logros
conseguidos y de los que de momento tendrán que esperar. En páginas interiores encontraréis
información ampliada sobre lo que hemos logrado hasta ahora, y también conoceréis en qué estamos
trabajando en la actualidad con los diferentes órganos competentes, en el ámbito autonómico y
estatal, para dar respuesta a los temas que aún están abiertos.

En los últimos tiempos os hemos hecho partícipes de los diferentes contactos que hemos llevado a
cabo con todos los grupos parlamentarios de nuestro país y que iniciamos ahora con los diputados
de los grupos catalanes en el congreso, con el objetivo de lograr el consenso necesario para impulsar
medidas efectivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida del colectivo.

Esta tarea institucional, como sabéis ha dado ya sus primeros frutos. La conocida Resolución 879/X
para la mejora de la calidad de vida de los celíacos, aprobada por el Parlamento de Cataluña hace
ahora un año, instaba al gobierno central, entre otras medidas, a rebajar el IVA de los productos
alimenticios sin gluten, de forma que estos tributen al tipo superreducido del 4%; aprobar ayudas
económicas o beneficios fiscales, como una desgravación en nuestra declaración de renta, o que
nuestros gastos en productos sin gluten desgraven proporcionalmente a nuestro gasto total en el
IRPF. Para dar cumplimiento a este mandato parlamentario y a instancias de la Asociación, en marzo
y junio de este año, los grupos PSC y de CiU respectivamente presentaron sendas Propuestas no
de Ley en el Congreso de los Diputados pidiendo ayudas fiscales para nuestro colectivo y el PSC,
además, insistiendo en nuestra reclamación de la reducción del IVA de los productos sin gluten.

Tanto nosotros como nuestros interlocutores en las instituciones somos conscientes que aún queda
mucho trabajo por hacer, y todos juntos seguiremos trabajando durante el 2016 para dar respuesta
a estas y otras cuestiones que consideramos fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida y
la de nuestras familias. Con acciones de lobby e institucionales, dirigidas a los estamentos políticos,
sociales y económicos de nuestro país y el Estado, en los medios de comunicación y en los organismos
públicos y privados. Porque sabemos que sois más de 7.000 familias y casi 10.000 celíacos los que
confiáis en nosotros y nos animáis a seguir avanzando.
   1   2   3   4   5   6   7   8