Page 23 - Revista Celiacs Num 5
P. 23
[ 4 0 A N Y S 1977-2017 ]

DRA. GEMMA CASTILLEJO

Referent internacional

en celiaquia pediàtrica

La Doctora Gemma Castillejo, especialista
en Gastroenterologia Pediàtrica, i metge
responsable de la Unitat de Gastroenterologia
Pediàtrica del Servei de Pediatria de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, després de
vint anys diagnosticant i tractant a pacients
amb patologies relacionades amb el gluten
ens parla amb optimisme del present i del
futur de la celiaquia.

Dra. quant de temps porta investigant sobre la Els pacients d’avui tenen més informació que fa uns Quines són les expectatives diagnòstiques?
malaltia celíaca? anys, com és el perfil del pacient d’avui? En pediatria s’ha avançat molt des de l’any 2012,
Des de l’any 2006, quan vam començar el projecte Avui dia tenen moltíssima informació, la qual en què es va publicar el primer protocol que va
preventCD. cosa és bona, perquè permet moltes coses que a permetre que, en determinades ocasions, quan es
vegades a la consulta no dóna temps a explicar. compleixen una sèrie de requisits, es pugui evitar
Com veu la situació de la malaltia al nostre País? Les xarxes socials permeten saber on hi ha la realització de la biòpsia intestinal en infants. En
Pel que fa al diagnòstic, sobretot en pediatria, molt restaurants o botigues amb productes adequats o aquesta línia, amb diagnòstics més fàcils i menys
bé i en adults també s’ha recorregut un important rebre informació sobre les associacions de pacients invasius, seguirem avançant. També hi ha novetats
camí en els últims anys. Quant a recerca, hi ha que juguen un paper molt important, encara que de respecte a l’autocontrol, ja que ara disposem de
diverses unitats punteres tant en l’àmbit nacional vegades no es valori prou. Però sovint, a aquesta proves que determinen en una mostra de femta o
com internacional, amb una important producció informació cal passar-li un filtre, perquè també hi orina, si un pacient ha consumit gluten recentment.
científica per part de moltes d’elles. ha molta desinformació. En concret, respecte a la Finalment, una tècnica que està desenvolupant-se i
intolerància al gluten i a la malaltia celíaca, cal anar que ens permetrà saber si una persona té en el seu
Avui dia tenim més consciència sobre la importància amb compte perquè hi ha molts conceptes erronis, sistema immune marcadors específics que indiquin
de l’alimentació com a element clau per una bona sobretot respecte al diagnòstic i és una llàstima, si és celíaca o no, independentment que consumeixi
salut, quina és la seva opinió sobre la iniciativa de perquè si no es fan les proves necessàries abans gluten en aquest moment, serà de gran ajuda en
moltes persones no celíaques a sumar-se a una dieta d’iniciar la dieta sense gluten, després tindrem molts molts casos complicats que actualment ens trobem,
sense gluten? problemes per saber a quin tipus d’intolerància ens a causa d’haver retirat el gluten abans de realitzar
No té cap sentit. No hi ha estudis que demostrin enfrontem. l’estudi ampliat.
que seguir una dieta sense gluten aporti cap
benefici per a les persones que toleren el gluten. Creu que la societat està compromesa amb els Dra. com veu el futur?
Moltes d’aquestes recomanacions s’originen en celíacs? Amb optimisme.
casos puntuals, tipus a mi em va funcionar!. Hem No massa. Des de l’administració no es contempla
de començar a veure la dieta sense gluten com el la dieta com un medicament i això fa que els Què li passarà a un pacient a què li diagnostiquin la
que és, un tractament per a persones que pateixen productes no siguin finançats, com sí que passa en malaltia d’aquí a deu anys?
una malaltia concreta. altres països europeus. Pel que fa a la restauració Fa 20 anys que estic diagnosticant i tractant a
i la indústria, moltes vegades predomina posar a pacients amb celiaquia i han canviat moltes
I què li recomanaria a aquestes persones i a la carta o a l’etiqueta la frase “pot contenir traces” coses a millor, per la qual cosa segur que en
qualsevol persona que consideri que és sensible al per curar-se en salut, sense assumir que això fa deu anys s’hauran desenvolupat noves tècniques
gluten? més difícil el dia a dia de les persones afectes. I diagnòstiques, els processos per elaborar
Que s’informin correctament en professionals en celebracions o festes organitzades per diverses productes sense gluten seran millors (i esperem
adequats (metges o dietistes-nutricionistes) i si el entitats, l’escola o l’Ajuntament, encara no s’ha que també sigui millor el seu preu) i possiblement
missatge que els transmeten no inclou realitzar proves normalitzat el fet que una persona sense intolerància disposem d’algun tractament, no curatiu, però
fiables (anàlisi i endoscòpia digestiva) abans de retirar pot menjar de tot, llavors per què no triar opcions que almenys permeti ingerir gluten en alguna
el gluten de la dieta, que desconfiïn i vagin a altres. que incloguin als al·lèrgics o intolerants? ocasió especial.

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 23 ]
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28