Page 26 - Revista Celiacs nº2
P. 26
primera persona

i paMtolaolgailatiarecperloíadcuactiva

Dra. Montserrat Montraveta termini. Dins d’aquests símptomes atípics Tot i així l’elevada taxa d’incidència de
de la celiaquia cal esmentar les alteracions problemes gestacionals no només s’explica
Cap de l’àrea de gastroenterologia de la fertilitat, el retard de la menarquia (la pel dèficit nutricional sinó que també hi
pediàtrica de l’hospital Universitari primera menstruació), la menopausa precoç, intervenen mecanismes autoimmunes.
germans Trias i Pujol de Badalona l’amenorrea (manca de menstruacions Articles recents apunten cap a una possible
en dones en edat fèrtil), l’esterilitat i apoptosi (mort cel·lular) de les cèl·lules
La malaltia celíaca (MC) és un problema de complicacions de la gestació, com ara placentàries induïdes pels Anticossos
salut pública global, molts cops subestimat avortaments recurrents, retard de creixement antitranglutaminassa (anti-TG) alterant per
i que per tant, contribueix a una morbiditat intrauterí (CIR), nadons amb baix pes al néixer tant, l’evolució natural de la gestació. Altres
(malalties o complicacions associades) i inclús i/o prematuritat. La patogènia d’aquests autors defensen la hipòtesi del dany sobre les
mortalitat, evitable. trastorns reproductius en la MC no és del cèl·lules de l’endoteli vascular de l’endometri
tot coneguda, però actualment es suggereixen (capa més interna de l’úter), induït també pels
La MC implica una inflamació crònica de la algunes hipòtesis que tenen com a base Anti-TG circulants. La correcta vascularització
mucosa del budell prim causada per les teòrica la deficiència nutricional existent en de l’úter és indispensable per a una exitosa
proteïnes del gluten presents en determinats la MC no diagnosticada i els mecanismes implantació de l’embrió i per la correcta
cereals, com ara el blat, l’ordi i el sègol. Els autoimmunes propis de la malaltia. formació de la placenta i desenvolupament
símptomes poden variar, en el mateix individu, posterior del fetus.
al llarg del temps i sovint mimetitzen els Sovint la MC pot donar només
símptomes d’altres patologies. Aquest fet, simptomatologia extradigestiva, Està demostrat en nombrosos estudis que
combinat amb la poca expressivitat clínica provocant un retard en el seu el risc d’avortaments i de parts prematurs
amb què a vegades es presenta, provoca un diagnòstic i per tant un augment està augmentant en les dones celíaques en
infradiagnòstic gens menyspreable. de les complicacions a llarg comparació amb dones no celíaques. Aquest
termini risc, però, disminueix clarament en iniciar la
Actualment es creu que l’etiologia de la MC dieta sense gluten i aconseguint, per tant, la
és resultat de la interacció de factors genètics El dèficit nutricional de la MC és generalment negativització dels Anti-TG.
i ambientals, que podrien explicar l’ampli secundari a la malabsorció intestinal que tenen
espectre de manifestacions clíniques , que van els pacients amb la malaltia activa (és a dir, Pel que fa a la població masculina, s’ha
des de formes pràcticament asimptomàtiques no diagnosticada i per tant sense tractament). vist que els pacients barons amb MC no
a formes severes. L’atrofia de les vellositats intestinals condueix diagnosticada presenten nivells elevats en
a una malabsorció de ferro, provocant una plasma de Testosterona, LH, FSH, prolactina
La incidència de la MC tant en adults com en anèmia ferropènica, i també d’altres nutrients, i disminuïts de Dehidroxitestosterona. Totes
nens és d’aproximadament l’1% de la població com el zinc, el seleni i l’àcid fòlic, jugant tots aquestes alteracions es normalitzen també
general. Els símptomes de la forma clàssica ells un paper important tant en la gestació en iniciar la DSG. L’augment de la prolactina
de la MC en pediatria, inclou síndrome mal com el desenvolupament del fetus. (present en la MC no tractada) és una causa
absortiva, amb diarrea crònica, esteatorrea de impotència i de pèrdua de la libido. Una
(greix en femta), distensió abdominal, fatiga, És conegut que tant el zinc com el seleni explicació possible seria que els Anti-TG es
vòmit, anèmia i retard de creixement o talla són dos oligoelements que intervenen en la dirigeixen contra determinades hormones o
baixa. síntesi i la secreció de les hormones sexuals determinats òrgans endocrins. L’alteració
de l’eix gonadal (FSH i LH) donant a lloc a dels nivells de gonadofrines (hormones
Sovint però, la MC pot donar només alteracions de la menstruació i a avortaments sexuals) suggereixen que la hipófisis pot ser
simptomatologia extradigestiva provocant recurrents. També és ben conegut que un òrgan diana dels Anti-TG presents en la
un retard en el seu diagnòstic i per tant l’àcid fòlic és una vitamina essencial en el MC.
un augment de les complicacions a llarg metabolisme de l’àcid nucleic, bàsic en el
desenvolupament embrionari i del sistema Com a conclusió, podem dir que la MC
28 CELÍACS OCTUBRE 2015 nerviós del fetus. Per altra banda l’estatus afecta a múltiples sistemes de l’organisme,
nutricional de la dona és un factor rellevant entre ells l’aparell reproductiu. Davant d’una
que determina l’evolució de la gestació. La història d’infertilitat, avortaments de repetició,
severitat de la malnutrició es correlaciona menopausa precoç etc... seria convenient
directament amb patologies tant ginecològica descartar una possible MC subjacent no
com obstètrica, millorant clarament a l’iniciar coneguda. Tot i així es requereixen més
la dieta sense gluten. investigacions per conèixer en detall la
complexitat de la relació entre aquesta
malaltia autoimmune i les alteracions de la
reproducció.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31