Page 22 - Revista Celiacs nº2
P. 22
tètica i nutrició

Efecte de la Dieta sense Gluten

en l’estat de salut, la ingesta dietética i la qualitat de vida del celíac

Teba va defensar la seva tesi doctoral “Dieta sense gluten en la malaltia celíaca: efecte en l’estat de salut,
ingesta dietètica i qualitat de vida” al desembre del 2014, i va estar dirigida pels doctors Luis Castaño González,
director científic de l’Institut d’Investigació BioCruces, i Juan Carlos Vitoria Cormenzana, cap del Servei de
Gastroenterologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Cruces.

Teba González Amb l’objectiu d’avaluar la ingesta dietètica, Aquest desequilibri dels nutrients esmentats
l’estat de salut, l’adherència a la dieta sense va ser també observat en el grup de persones
Dietista i Nutricionista. Doctora per la gluten i la qualitat de vida relacionada amb no celíaques. És a dir, l’alimentació del
Universidad del Pais Vasco, i vinculada a la salut, es van utilitzar diferents tipus de nostre col·lectiu de pacients no era molt
l’Institut d’Investigació sanitària BioCruces. qüestionaris. A més, es van determinar diferent de la d’un grup control d’idèntiques
variables antropomètriques (pes, talla i índex característiques. En canvi, aquests són els
Segons l’actual definició de l’ESPGHAN de massa corporal) per a l’anàlisi de l’estat resultats del nostre treball en el grup estudiat,
(Sociedad Europea de Gastroenterologia i nutricional. Per últim, vam comparar les i com a tals, han de ser interpretats.
Nutrición), la malaltia celíaca (MC) és una dades dels nostres pacients amb els d’un
malaltia sistèmica mitjançada pel sistema grup de 57 persones sense la malaltia celíaca Respecte a la qualitat de vida dels celíacs,
immune desencadenada per la ingesta de amb idèntiques característiques d’edat mitja i vam veure que aquesta no acaba d’equiparar-
gluten i altres prolamines relacionades en de distribució de sexes. se amb la de la població en general, sent el
individus genèticament predisposats. col·lectiu femení el més vulnerable, ambdues
Val a dir que el nombre reduït de participants en troballes que també han estat publicades
Al nostre hospital (Hospital Universitario l’estudi fa que les dades que aquest reflecteix en altres treballs d’investigació. Els àmbits
Cruces, Barakaldo, Bizkaia), la investigació en no es puguin prendre com a definitòries ni es que més es resisteixen són l’emocional i el
malaltia celíaca ha estat sempre una prioritat, puguin extrapolar a tot l’univers celíac. social: aquesta sensació del celíac d’haver
i així, l’any 2008 ens vam plantejar realitzar d’estar sempre preocupant-se per la seva
un projecte d’investigació per a avaluar la Quins van ser alimentació; de no poder menjar el mateix
repercussió de la dieta sense gluten durant els resultats obtinguts? que els altres...
un llarg temps sobre la salut en general, la
ingesta dietètica i la qualitat de vida dels En resum, vam observar que el grau En la literatura científica s’han descrit
pacients amb malaltia celíaca en el nostre d’adherència a la dieta sense gluten dels àmpliament quins són els problemes dels
medi, finançat pel govern basc i que em va nostres pacients era similar a la d’altres celíacs a l’hora d’alimentar-se: al final un
permetre dur a terme la meva tesi doctoral. estudis realitzats a Espanya. En quant a la recorda que està malalt cada vegada que
part de l’estudi dietètic no es van detectar s’asseu a menjar: s’ha de preocupar de què
Com vam desenvolupar dèficits nutricionals de vitamines o minerals els aliments no hagin estat contaminats, ha
el nostre estudi? específics que poguéssim atribuir a la dieta de llegir contínuament les etiquetes dels
sense gluten tal com s’havia suggerit en productes per descobrir si tenen traces de
Durant dos anys (2008-2010) vam reclutar altres estudis, però sí vam apreciar què els gluten... creiem que hauríem de facilitar
un total de 101 pacients que complien amb aportaments d’energia dels macronutrients una mica la vida a aquest col·lectiu, posar-
els criteris d’inclusió que havíem detallat al i la ingesta de fibra i colesterol no eren els los més fàcil. I se’ls hauria de garantir
nostre projecte d’investigació. Es tractava de adequats. Així mateix, vam observar que que els productes que es consumeixen
pacients què havien estat diagnosticats de l’alimentació dels celíacs presentava una han estat controlats, a ser possible sense
celiaquia al nostre hospital segons els criteris baixa ingesta d’hidrats de carboni complexs, encarir-los.
de l’ESPGHAN, establerts l’any 1970 i que, excés de sucres senzills, i un alt aportament
a més, portaven 15 anys fent la dieta sense proteic i de greixos, especialment greixos Per acabar, m’agradaria afegir una reflexió
gluten. saturats i colesterol. personal a tot el fins aquí exposat. Els
professionals sanitaris implicats en el
Potser allò que més ens va cridar l’atenció tractament de les persones celíaques han
fou l’alta ingesta de sucres senzills (17% de d’insistir en la necessitat de dur una dieta
les calories totals), lípids totals (45,5 % de les adequada sense gluten. I per descomptat
calories totals), greixos saturats (14.6% de les és necessària la col.laboració de dietistes
calories totals) i de colesterol (més del 70% i nutricionistes ben formats i motivats, qui
dels pacients superava el límit recomanat haurien d’estar integrats en el sistema públic
de 300 mg. de colesterol/dia), a més del de salut, que es preocupin, no només que
baix aportament de fibra (només l’11% dels els celíacs compleixin rigorosament amb la
celíacs estudiats feia cas a la recomanació de seva dieta sense gluten, també que aquesta
prendre almenys 25 grams de fibra/dia. sigui el més completa possible i inclogui

24 CELÍACS OCTUBRE 2015
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27