Page 21 - Revista Celiacs nº2
P. 21
ampanya de Sensibilització als bonificació ni subvenció a les famílies celíaques sense gluten i estiguin sensibilitzats amb el
professionals sanitaris per millorar amb pocs recursos, com sí que es fa a països nostre col·lectiu.
la diagnosi de la celiaquia, com Itàlia, França o el Regne Unit. Fer front a
la desviació de quasi 1.500 euros anuals a la Arribats a aquest punt, no ens volem oblidar del
Obligatorietat d’implementar cistella de la compra recau única i exclusivament nostre treball conjunt amb els responsables
els protocols necessaris en el malalt i els seus familiars. d’altres entitats, públiques i privades, per la
perquè els menjadors escolars i incorporació d’una gamma sense gluten més
universitaris disposin de menús En aquesta direcció s’estan fent les gestions amplia i de major qualitat als edificis o serveis
aptes per celíacs, i oportunes per aconseguir ajudes econòmiques, dels quals en són responsables. Estem parlant
directes o en forma de beneficis fiscals a la d’AENA, per la millora del servei en aeroports i
Divulgació institucional de declaració de la renda, a través del Govern línies aèries; Renfe, en estacions ferroviàries i
la celiaquia per incrementar la Català i dirigides al Govern d’España que, a trens, o amb Transmediterrànea i vaixells.
conscienciació social. dues institucions sota la seva empara,Ministerio
de Defensa i MUFACE, ja reconeixen aquest També amb els representants de l’IMSERSO,
Mceillilaoqruaiade la diagnosi de la greuge econòmic que pateixen els celíacs i els als qui hem demanat que s’impliquin i
compensa amb una ajuda econòmica directa. impliquin als seus operadors en la necessitat
Un diagnòstic precoç beneficia al celíac, Les ajudes a militars i funcionaris celíacs de de contemplar menús sense gluten en els seus
evitant-li complicacions més severes en la seva l’Estat, que no es fan extensives a la resta de paquets vacacionals adreçats a la tercera edat;
salut, com poden ser l’anèmia, osteoporosis, ciutadans, estan en la línia de les que ja s’han o amb Fira de Barcelona, amb la qual treballem
miopaties, neuropaties, o el desenvolupament implementat per tot el col·lectiu celíac a molts perquè incloguin oferta apta per celíacs en els
de malalties autoimmunes, o fins i tot el limfoma països d’Europa, com és el cas de Bèlgica, serveis de càtering durant els congressos i
intestinal; i beneficia també al sistema Sanitari Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, fires que es celebren a la ciutat comtal.
Català, reduint-li despesa a mig termini. Els Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal,
pacients sense diagnosticar suposen un alt Regne Unit, Suècia i Suïssa. Una tasca institucional que es reforça arreu
cost sanitari. Cal recordar sovint que s’estima Paral·lelament ens seguim reunint amb els del territori gràcies a la bona feina feta dels
que a Catalunya som 75.000 celíacs, però 9 principals fabricants de productes sense responsables i voluntaris de cada una de
de cada 10 no estan diagnosticats. Corregir gluten per sensibilitzar-los i aconseguir poc les nostres delegacions arreu de Catalunya i
les xifres d’infradiagnòstic, en aquests a poc que els preus siguin més assequibles i Menorca.
moments un celíac adult triga una mitja de de millor qualitat.. I al mateix temps intentem
set anys en ser diagnosticat, i fer visible arribar a acords amb empreses de distribució Spednreevogvaduesurnacedtttsaeasto ‘aesleninvmaseesnattgaslruiataeln’pduennlost
la celiaquia són dos punts claus en el pla per a reduir el cost de la cistella de la compra
estratègic de l’associació. dels celíacs. Actualment ens trobem en una situació
controvertida, derivada en part per l’increment
En aquesta direcció, l’acord de 2015 amb el Erelismtainuraarcióbarreres socials: de la demanda ‘sense gluten’ motivada pel
Departament de Salut de la Generalitat boom de les modes seguides per NO Celíacs i a
de Catalunya ens permet unir esforços Per aquest motiu duem a terme des de fa dos la confusió generada entre alguns restauradors,
per millorar la detecció de la celiaquia. El anys campanyes de sensibilització adreçades forners, pastissers i carnissers, per l’entrada en
programa té dues fases. La primera, realitzada als sectors d’hoteleria i restauració, perquè vigor del RE 1169/2011, que està provocant
amb totes les societats científiques implicades, incorporin a les seves cartes menús sense que s’etiquetin productes o es marquin cartes
gastroenteròlegs, pediatres, metges de família, gluten, i també campanyes adreçades al com “sense gluten” basant-se només en les
l’Agència de Salut Pública i la nostra associació, sector del comerç perquè hi hagi més botigues fitxes tècniques de les matèries primeres i
consisteix en l’elaboració i difusió del primer d’alimentació i supermercats que ofereixin sense tenir en compte el procés de manipulació
document de consens sobre la malaltia celíaca productes específics per a celíacs. i la possible contaminació encreuada derivada
a Catalunya, manual que fa èmfasi en els d’aquesta.Aquesta incidència pot estar afectant
protocols de manifestació, cribratge, derivació, Campanyes que han donat ja els seus resultats, actualment a més de 500 establiments, fet de
diagnosi i seguiment. Manual que ja s’ha si ens atenem al cada vegada més alt nombre què ja hem informat convenientment a les
enviat a tots els metges de família i pediatres d’establiments que ofereixen una àmplia oferta autoritats competents.
perquè comencin a implementar-lo. La segona gastronòmica sense gluten arreu del territori,
fase està prevista per 2016 i consistirà en degudament acreditada pel departament Des de Celíacs de Catalunya continuem
una formació presencial als Centres d’Atenció tècnic de l’Associació. treballant perquè cada dia puguem gaudir
Primària dirigida a Pediatres i Metges de de més establiments alimentaris amb
Família, per explicar-los en detall el protocol En aquesta línia de normalització social productes sense gluten, sensibilitzant primer,
de diagnosi i resoldre els dubtes que puguin emmarquem el nostre dia a dia de treball i assessorant i formant al restaurador després,
tenir entorn el document de consens. conjunt amb els ajuntaments d’arreu del país en els protocols a seguir a cuina i sala, per
o amb la Generalitat de Catalunya, aquesta a garantir la seguretat alimentària d’aquests.
aAmjubtsaelcgounnòmmiecms abrleescfealímaíclies través de l’Agència Catalana de Salut Pública,
per la millora de l’oferta gastronòmica sense La feina a fer és encara llarga, malgrat que
Malgrat que els estudis comparatius revelen que gluten a geriàtrics, hospitals i universitats, cada fita assolida és un motiu de satisfacció i
al nostre país els productes sense gluten entre altres ens públics, i per potenciar la un nou pas endavant en la normalització de la
són un 315% més cars que els que restauració sense gluten en els establiments nostra vida. Continuem treballant en el mateix
contenen aquesta proteïna, els governs de adherits al Projecte AMED (Alimentació camí, convençuts de què aquest és el correcte,
Catalunya i Espanya no ofereixen cap tipus de Mediterrània). Paral·lelament treballem en la i amb l’empenta i força que ens doneu els
formació dels estudiants de Graus de Cuina i quasi 10.000 socis i sòcies que confieu cada
de sala de les Escoles d’Hoteleria, per tal que dia en nosaltres.
tinguin una bona formació en celiaquia, cuina
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26