Page 1 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 1
Acta de la Reunió de la Junta Directiva de l’Associació SMAP – Celíacs de Catalunya
 Dia: 15/12/21
 Hora: 18.00 h
 Virtual a través de la plataforma zoom.

Assisteixen: José Molina, Maribel Serrano, Irene Puig, Míriam Baños, Elisa Mora, Olga Cuesta, Xenia
Dones i Eduard Colomer
Excusen presencia tot delegant el vot en el president: Anna Gibert, Núria Camats i Carlos Milán

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
L’acta queda APROVADA per unanimitat

2. Nomenament de la nova delegada de la delegació d’Osona amb seu a Vic.
S’APROVA per unanimitat el nomenament de la Sra. Meritxell Valero Pirla, amb número
de soci 12.400, com a nova delegada de la Delegació d’Osona amb seu a Vic de
l’Associació SMAP Celíacs Catalunya

3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de Col·lectiu Ronda per la demanda
per la via individual per aconseguir que els productes sense gluten específics per seguir
el tractament dels pacients celíacs sigui sufragat per la sanitat pública.

S'INFORMA que el pressupost inicial que el bufet ens va presentar l'any 2020 i que es va
aprovar en junta era de 6800 € més el paquet de 100 hores d'assessorament anuals
addicionals 1.500 €, és a dir un total 8.300 €, on es preveia tant la petició al Ministerio de
Sanidad per la via del Dret de Petició com un possible litigi per la contenciosa
administrativa.

A principis de novembre ens van presentar un nou pressupost i ens indiquen que a les
1500 € del pack d'hores (ja pagades i que cobririen el que s'ha fet dins ara) s'hauria
d'afegir addicionalment pel que fa a esgotar tot el procediment administratiu posterior a
la denegació de la sol·licitud, així com la via contenciosa administrativa, fins a obtenir la
Primera Sentència, uns Honoraris Inicials de 12.500 euros+IVA, procurador i costes a part.
Aquests Honoraris cobririen fins a l'obtenció de la primera Sentència, però no els
recursos posteriors, que anirien valorant en funció de les respostes judicials que anem
obtenint. En cas d'obtenir èxit, en qualsevol instància, s'afegiria una prima d'èxit de 6.000
euros+ IVA.

En resum hem passat d'un pressupost inicial de 8.300 € a un de 20.000 € + procurador
més costes, que, per tant, gairebé triplica el pressupost inicial i addicionalment ja ens
indiquen que pot anar variant en funció de les respostes judicials.

El bufet justifica la resposta dient que inicialment es va pressupostar una "via ràpida"
davant un plantejament de silenci de l'administració o no resposta a les nostres
pretensions, finalment amb l'opció del Dret a Petició on se'ns permetria encara accelerar
més aquest procés.
   1   2   3   4   5   6