Page 4 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 4
La Míriam diu que està d'acord amb el que comenta l'Eduard quant a no donar més bola
a aquest tipus de comentari, i òbviament seria diferent si fos una declaració d'un polític,
etc.. Però sent una persona que fa la declaració satírica a to individual no cal fer res més.
D'altra banda,, però considera que s'ha de ser robustos i contundent en la defensa dels
drets dels pacients.

La Irene explica que des del dept. de comunicació s'ha tingut en compte una perspectiva
global i professionalitzada de la situació, per donar una resposta eficient tenint en
compte el context de cada publicació.

Després del debat suscitat durant la junta S'APROVA la creació de la comissió de
comunicació i queda constituïda amb els següents membres: Irene Puig, Miriam Baños,
Elisa Mora, José Molina i Xènia Dones.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de protocol de comunicació davant
publicacions externes sobre celiaquia, DSG i persones celíaques.

La Irene procedeix a fer la presentació del protocol treballat pels dos periodistes del
dept. de comunicació, amb el vistiplau de la responsable del dept. i de gerència.

Quan acaba la intervenció de la Irene, el president pren la paraula per dir que considera
que és un protocol molt adient i que des de l'equip de comunicació han fet molt bona
feina. L'Eduard comenta que també li sembla bé, però que li agradaria fer una única
puntualització i indica que on diu "mai se sol·licitarà públicament la retirada" potser cal
repensar la fórmula d'aquesta frase perquè potser en algun moment si ens interessa fer-
ho. Fruit d'aquest comentari s'obre un petit debat i es decideix que en compte de "mai",
l'òptim seria posar de "manera general".

L'Elisa pregunta que és per nosaltres "sàtira" i ella diu que s'hauria de dibuixar una línia
entre que és sàtira i, per tant, acceptable o que no., per exemple una amenaça de mort
per ella no és sàtira.

La Míriam considera que és bastant habitual en el món de la sàtira enviar a tothom a
pastar o tipus la típica "pues que se mueran los XXX". Considera que el protocol està molt
ben treballat i que en tot cas els casos que surtin de la casuística contemplada en ell
s'hauran de valorar per la comissió i gerència.

El José considera que el protocol és perfecte per tenir una eina per actuar davant
qualsevol agressió contra el col·lectiu i tenir unes línies mestres. L'Elisa diu que està
d'acord que s'ha fet bona feina només volia matissar el tema de la sàtira, però també sap
que s'han de triar les batalles, ja que tenim uns recursos humans i econòmics limitats.
Sense més comentaris s'APROVA per unanimitat el protocol presentat de comunicació
per mitjans de comunicació presentat.

6. Informació sobre la resposta dels advocats a les possibles accions legals contra
Catalunya Diari respecte als articles publicats el 18/11 i el 25/11 per Miquel Bonet.
   1   2   3   4   5   6   7