Page 3 - Revista Celiacs Num 5
P. 3
[EDITORIAL]

Olga Cuesta
Presidenta Associació Celíacs de Catalunya

1977 - 2017

Quaranta anys assolint reptes

Es compleixen 40 anys des que es va fundar l’Associació Celíacs de la celiaquia, motiu d’estudi i recerca, a tots els que van
de Catalunya i estem segurs que els membres fundadors de reivindicar millores en la seguretat dels productes sense gluten,
l’entitat veuen un gran avanç en la qualitat de vida dels celíacs als que van treballar per la normalització de la celiaquia a
en aquestes quatre dècades. Però és part de la naturalesa Catalunya i pels drets dels celíacs, en definitiva, a tots aquells
humana tendir a veure com a normal fets, que fa unes dècades, que hi han contribuït i als que segueixen fent-ho per millorar la
haguessin estat alguna cosa impensable per qualsevol celíac. qualitat de vida del col·lectiu celíac.
Poder trobar aliments sense gluten gairebé a qualsevol
supermercat sense haver de fer cents de quilòmetres per trobar En segon lloc, conscient que hem aconseguit molt, però
productes segurs, tenir opcions per sortir a dinar fora de casa encara queden reptes per resoldre, vull deixar palesa la
sense gluten (i fins i tot pastisseries 100% sense gluten) sense nostra determinació de treballar per superar-los de la mà de
necessitat de fer tota la rebosteria a casa, que la celiaquia ja no tot el col·lectiu celíac, les administracions públiques i Govern,
sigui una paraula estranya i que estigui a l’agenda del dia dels associacions amb què tenim sinergies i les societats científiques.
departaments d’Ensenyament, Salut i Consum de la Generalitat,
així com a l’agenda parlamentària!, darrere de tots i cadascun Però per poder dur a terme els nostres objectius
d’aquests assoliments, hi ha molts anys de lluita, d’errors, de necessitem el vostre suport i participació, perquè junts,
fracassos, d’èxits, en definitiva, d’esforç. actuant des del local fins al global, podem canviar a
millor el futur del col·lectiu celíac. Ens hi juguem tots molt!
És per això que, en aquestes línies, vull en primer lloc, fer un No deixeu de participar! Resto a la vostra disposició per escoltar
reconeixement explícit a totes aquelles persones que han fet les vostres inquietuds a ocuesta@celiacscatalunya.org

1977 - 2017

Cuarenta años logrando retos

Se cumplen 40 años desde que se fundó la Associació a todos los que reivindicaron mejoras en la seguridad de los
Celíacs de Catalunya y estamos seguros de que los miembros productos sin gluten, a los que trabajaron por la normalización
fundadores de la entidad ven un gran avance en la calidad de de la celiaquía en Cataluña y por los derechos de los celiacos,
vida de los celiacos en estas cuatro décadas. Pero es parte en definitiva, a todos aquellos que han contribuido y a los
de la naturaleza humana tender a ver como normal hechos, que siguen haciéndolo para mejorar la calidad de vida del
que hace unas décadas, hubieran sido algo impensable para colectivo celiaco.
cualquier celiaco. Poder encontrar alimentos sin gluten casi
en cualquier supermercado sin tener que hacer cientos de En segundo lugar, consciente que hemos conseguido mucho
kilómetros para encontrar productos seguros, tener opciones pero todavía quedan retos por resolver, quiero dejar patente
para salir a comer fuera de casa sin gluten (e incluso nuestra determinación de trabajar para superarlos de la mano
pastelerías 100% sin gluten) sin necesidad de hacer toda la de todo el colectivo celiaco, las administraciones públicas y
repostería en casa, que la celiaquía ya no sea una palabra Gobierno, de las asociaciones con que tenemos sinergias y
extraña y que esté en la agenda del día de los departamentos las sociedades científicas.
de Ensenyament, Salut y Consum de la Generalitat, así como
en la agenda parlamentaria!, detrás de todos y cada uno Pero para poder llevar a cabo nuestros objetivos
de estos logros, hay muchos años de lucha, de errores, de necesitamos vuestro apoyo y participación, porque
fracasos, de éxitos, en definitiva, de esfuerzo. juntos, actuando desde lo local hasta lo global, podemos
cambiar a mejor el futuro del colectivo celiaco. ¡Nos
Por todo ello, en estas líneas, quiero en primer lugar, hacer jugamos todos mucho! ¡No dejéis de participar! Quedo a
un reconocimiento explícito a todas aquellas personas que vuestra disposición para escuchar vuestras inquietudes en
han hecho de la celiaquía, motivo de estudio e investigación, ocuesta@celiacscatalunya.org

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 3 ]
   1   2   3   4   5   6   7   8