Page 4 - Revista Celiacs Num 5
P. 4
ari [CRÈDITS]

Entre Nosaltres p.6 Independència, 257
08026 BARCELONA
Dia Internacional de la Celiaquia Telèfon: 934 121 789
Punts Ensenyament E-mail: info@celiacscatalunya.org
Campanya de Sensibilització www.celiacsctalunya.org
Presidenta: Olga Cuesta Oliver
Formació i Investigació p. 14 Gerent: Esther Roger Alcoba

Convocatòria Beca 2017 Edició i Coordinació:
SMAP - Celíacs de Catalunya
Dietètica i Nutrició p. 16
Redacció:
Gemma Bes, autora del llibre “Vivir Sin gluten” Noelia Iniesta - Associació Celíacs de Catalunya

En primera Persona p. 18 Maquetació:
Bufa Tramuntana Comunicació
Mateo Sierra
Agraïments:
40 anys: 1977-2017 p. 20 Gemma Bes, Mateo Sierra, Andreu Rodriguez,
Dr. Vicente Varea, Dra. Gemma Castillejo, José
Andreu Rodríguez Antonio Bonilla, ByeByeBlat, Joan Turull, David
Dr. Vicente Varea Martínez, Rosa Mª Cot, Núria Camats, Míriam
Dra. Gemma Castillejo Baños, Irene Erra
José Antonio Bonilla
ByeByeBlat DIPÒSIT LEGAL: B 3061-2015
Joan Turull (Proceli) Queda prohibida la reproducció total o parcial
David Martinez (Airos) d’aquesta revista i el seu contingut, en format
Rosa Mª Cot mecànic o digital, sense l’autorització expressa
Delegacions de SMAP Celíacs de Catalunya. Aquesta revista
La visió dels joves no s’identifica necessàriament amb les opinions
i conceptes expressats pels col·laboradors i les
Celíacs Joves p. 34 persones entrevistades, que són d’exclusiva
responsabilitat de l’autor.
Hereus i relleu

Recepta p. 35
p. 36
Arroz negro meloso


Viatjar

Viatjar sense gluten a Nova York

Celiac s en 5 páginas p. 38

[ 4 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9