Page 16 - Revista Celiacs nº2
P. 16
mació Investigació ICDS 2015

16è Simposi internacional sobre la malaltia celíaca

Departament tècnic de l’Associació Celíacs de Catalunya

Els dies 21-24 de Juny de 2015 va tenir lloc refractària i pels que pateixen d’inflamació Perles per camp d’investigació:
a Praga (República Txeca) el 16è Simposi persistent de la mucosa intestinal, és a dir
internacional sobre la malaltia celíaca (MC) que no seria un substitut a la dieta SG sinó 1- Genètica - Immunologia
que va reunir a metges, científics, pacients i un reforç al que els costa recuperar-se un
associacions d’arreu del món. El simposi va cop diagnosticats. A l’estudi genètic-immunològic de la celiaquia,
comptar amb 600 assistents i va suposar una que es creu de cabdal importància per esbrinar-
marató de ciència on vam poder escoltar, a més El simposi va començar amb una sessió prèvia ne les causes, s’hi han destinat darrerament
d’especialistes en la malaltia celíaca de renom la tarda del dia 21 per part del Prof. Catassi molts recursos i s’estan trobant molts resultats.
mundial, algunes ponències sobre innovacions (Italia) qui va resumir la 3a reunió d’experts Entendre la celiaquia des del punt de vista
en el camp de la genètica relacionades amb sobre la “sensitivitat al gluten no- celíaca” genètic-immunològic és el que finalment podrà
l’estudi de la celiaquia. En general l’estudi de (NCGS, de l’anglès Non-Coeliac Gluten portar-nos a prevenir-la i tractar-la en un futur
la MC ha fet un gran avenç. El fet que en els Sensitivity). Aquest grup d’experts ha elaborat potser cada vegada menys llunyà.
darrers anys s’ha incrementat tant la diagnosi un protocol (The Salerno Experts Criteria: http://
com el coneixement de la malaltia, si bé encara www.mdpi.com/2072-6643/7/6/4966) per la En el fòrum científic va intervenir el Dr. Price
és lluny de ser l’ideal, ha fet captar l’atenció diagnosi d’aquest desordre relacionat amb el (Regne Unit) qui va parlar sobre el paper de
de molts centres d’investigació i fins i tot de gluten però diferent de la MC. Aquest desordre les cèl·lules T en el desenvolupament de la
grans empreses farmacèutiques que veuen en és de difícil diagnòstic, ja que actualment no en MC, relacionant-ho amb la seva experiència
la celiaquia un camp amb molt per explorar i disposa de cap marcador serològic ni genètic en l’estudi del mecanisme genètic de la SIDA,
descobrir i una malaltia que de moment no té específic. El diagnòstic es basa en la millora que és pròpiament el seu camp d’investigació.
tractament farmacològic. de la simptomatologia experimentada pels Aquest investigador va ser diagnosticat de
pacients després de retirar el gluten de la dieta i celiaquia en edat adulta i això ha mogut el
El simposi va tenir aquests grans eixos: l’empitjorament clínic davant la provocació amb seu interès entorn de l’estudi de la malaltia.
gluten en condicions mesurades. El tractament La Dra. C. Wijmenga (Holanda) va explicar que
• La definició i diagnòstic de la sensibilitat és el seguiment d’una DSG, tot i que no està si bé el factor genètic és altament rellevant,
al gluten no-celíaca (SGNC), un desordre clar que hagi de ser igual d’estricta ni que hagi ha d’haver-hi altres factors involucrats i que
diferent de la MC que també requereix el de ser de per vida, com sí passa a la MC. Per encara estan per descobrir (com a exemple, va
seguiment d’una dieta sense gluten (DSG). acabar-ho de complicar, és possible que a més citar que només el 80% dels bessons idèntics
del gluten, a la SGNC hi hagi altres factors desenvolupen la malaltia). Va presentar un
• La gran rellevància de la genètica per implicats, com els ATI (de l’anglès Amylase estudi molt important al qual, durant 15 anys, es
avançar en el coneixement de la celiaquia i Tripsin Inhibitors) o els FODMAPs (de l’anglès va analitzar l’ADN de 12.000 pacients celíacs
poder esbrinar com prevenir-la i tractar-la. Fermentable oligosaccharides, disaccharides, per buscar gens específics a banda de l’HLA
monosaccharides and polyols). DQ2/DQ8. L’estudi ha identificat 39 gens no-
• Els resultats dels estudis prospectius, HLA relacionats amb la celiaquia. Enguany ha
com l’estudi Prevent CD, que han conclòs Va tancar el simposi la Dra. Elena Roslavtseva obtingut un reconeixement per aquest treball,
que ni la introducció de petites quantitats de que va exposar les dificultats per diagnosticar el NWO Spinoza Prize o també anomenat Premi
gluten als lactants entre els 4 i els 6 mesos la MC en els països de l’Europa de l’Est, on Nobel holandès.
d’edat ni l’alletament matern proporcionen per exemple no es busca el diagnòstic en
una protecció vers el desenvolupament de la població de risc com els familiars de primer Al fòrum clínic del dia 23, el Dr. F. Koning
malaltia en pacients amb risc. grau, no hi ha programes de recerca en la (Holanda), president de la Societat Internacional
malaltia, hi ha molt poca disponibilitat per de l’estudi de la MC i organitzador del simposi
• La gran importància del cribatge com a analitzar els marcadors serològics i genètics a Praga, va explicar el paper de les cèl·lules
mesura preventiva de la MC, donat que la davant la sospita de la malaltia i on també són T específiques en la fisiopatogènia de la MC.
prevenció a nivell primari no és possible limitades les condicions per realitzar biòpsia i Sabem què tenen de diferent els pacients
encara a la llum dels nous coneixements. la consegüent histologia. celíacs, però no sabem quin és el mecanisme
que en provoca la seva reacció. El fet de saber
• L’avanç en els estudis clínics per El dia 22 de Juny es va iniciar pròpiament que les cèl·lules T en són responsables aporta
desenvolupar un fàrmac, tot i que ara mateix el simposi i aquest dia van confluir el fòrum una línia d’investigació per tractar la malaltia.
només es consideraria per la indicació de MC científic amb el dedicat als pacients.

18 CELÍACS OCTUBRE 2015
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21