Page 17 - Revista Celiacs nº2
P. 17
Epidemiologia projecte multicèntric finançat per la comissió 10 anys; és a dir, que només en retardava el
europea, coordinat per ella mateixa i que ha desenvolupament però no en disminuïa el risc.
La Dra. A. Ivarsson (Suècia) va fer una revisió comptat amb la participació, entre d’altres, dels De nou va destacar el paper de la genètica ja
dels diferents estudis epidemiològics arreu del Hospitals Universitaris de Sant Joan de Reus, que també aquí, els nens que tenien una doble
món per concloure que hi ha diferències entre de la Paz de Madrid i de La Fe de València. còpia del DQ2 van ser els que van presentar
països (p.e Suècia té una de les prevalences En aquest estudi hi participaven 950 nens de la més alta probabilitat de desenvolupar la
més altes amb un 2.5%) i que per tant a més fins a 8 països diferents, cosa que ha fet que malaltia. L’estudi també va constatar que
a més del gluten i la predisposició genètica, els resultats obtinguts hagin estat clarament l’alletament matern no és un factor protector
els factors ambientals són determinants en el concloents. L’estudi plantejava la hipòtesi que vers el desenvolupament de la MC.
desenvolupament de la malaltia. la introducció de petites quantitats de gluten
entre els 4 i 6 mesos, així com l’alletament El Dr O. Sandstrom (Suècia) va parlar sobre
Dra. Annelie Ivarsson (Suècia): matern, podien exercir un efecte protector l’estudi TEDDY, que va estudiar 6436 nens
“Hi ha diferències entre països; en pacients amb risc de desenvolupar la MC. amb risc de presentar MC. En aquest estudi
a més a més del gluten i la Malauradament, l’estudi no va confirmar cap de tampoc es va poder establir relació entre l’edat
predisposició genètica, els factors les dues hipòtesis. Encara que aquest estudi no d’introducció del gluten i el risc de desenvolupar
ambientals són determinants en el hagi confirmat la hipòtesi ha servit per aportar la MC. Les seves conclusions van ser que la
desenvolupament de la malaltia moltes dades sobre la celiaquia. Per exemple, introducció de petites quantitats de gluten no
s’ha vist que el desenvolupament de la MC porta a la tolerància i la introducció tardana de
El Dr. GK Makharia (Índia) va mostrar estudis és independent del país d’origen (els països gluten no és una mesura de prevenció.
de prevalença de la MC a Àsia, que si bé en estudiats van ser Croàcia, Alemanya, Hongria,
algunes zones té valors semblants al món Israel, Itàlia, Holanda, Polònia i Espanya), de Per tant, en aquest moment no es poden
occidental (p.e algunes zones de la Índia), en la vacuna del rotavirus, del fet d’haver patit donar recomanacions específiques de l’edat
general no és gaire alta. També va preveure un una infecció gastrointestinal i de la quantitat d’introducció del gluten per prevenir la MC. És
augment del diagnòstic en els propers anys o d’ingesta diària de gluten a aquestes edats. potser la quantitat de gluten el que importa més
dècades, en relació amb l’augment del consum Per primer cop, es va demostrar que els que l’edat de la introducció? La Sra. P.Crespo,
de blat en els països asiàtics. pacients DQ2 homozigòtics (amb dos gens de l’Hospital de la Fe de València, va presentar
DQ2) presenten la més alta probabilitat de el consum de gluten dels nens participants a
3- Cribatge desenvolupar la malaltia. l’estudi Prevent CD, concloent que els patrons
i la quantitat absoluta de gluten consumit són
La Dra. Mearin (Holanda) va parlar Dr. Catassi (Itàlia): “L’alletament
sobre prevenció primària i cribatge matern no és un factor protector al molt diferents entre els països
de la MC. Estudis recents ens desenvolupament de la malaltia” estudiats (Holanda, Hongria, Itàlia
han demostrat que (de moment) i Espanya) i això tampoc es va
la prevenció a nivell primari no El Dr. Catassi (Itàlia) va mostrar els resultats poder relacionar amb el risc de
és possible. Per això cal fer una d’un altre estudi de cohorts prospectiu, desenvolupar la MC. Tornem a ser
prevenció a nivell secundari amb randomitzat, controlat amb doble cec anomenat a la casella de sortida.
la cerca activa de casos (no tan (Celiprev); on es va concloure també que l’edat
fàcil ja que els darrers estudis d’introducció del gluten a la dieta del nadó 5- Diagnosi
ens indiquen que molts dels no té influència sobre el desenvolupament de
no diagnosticats no presenten la MC. L’estudi Celiprev va controlar a 832 El Dr. J Spicák (Rep. Txeca) va
símptomes) i amb el cribatge de nadons amb risc de desenvolupar la MC, als fer una revisió de les diferents
la malaltia. O. Sandström (Suècia) quals se’ls va introduir el gluten als 6 o als guíes per diagnosticar la MC.
va plantejar la necessitat de fer 12 mesos. Es va veure que el retard en la Com a referència va citar la guia
un cribatge a tota la població per introducció del gluten fins als 12 mesos feia publicada pel col·legi Americà
detectar la MC, igual que es fa aparèixer menys celíacs als 2 anys d’edat, de Gastroenterologia (http://
amb altres malalties. Hi ha uns però la situació es “normalitzava” als 5, 8 o gi.org/guideline/diagnosis-and-
criteris per a seleccionar quines management-of-celiac-disease/)
malalties són susceptibles de ser i també l’Europea (http://www.
cribades, establerts per l’Organització Mundial esge.com/assets/downloads/pdfs/
de la Salut, dels quals la celiaquia en compleix guidelines/2015_enterosocopy_
una bona part però encara no els compleix tots and_small_bowel.pdf). Va concloure
(falten 2 de 10). És un tema que fa anys que que de moment l’endoscòpia és necessària
està en debat i sobre el que gràcies al millor pel diagnòstic de la MC als adults. El Dr. R.
coneixement de la malaltia cada vegada hi som Troncone (Itàlia) va exposar el resultat d’un
més a prop. Les presentacions que van seguir estudi prospectiu amb marcadors miRNA
coincidien totes que el cribatge de la malaltia pel diagnòstic prematur de la celiaquia i
en grups de risc és clarament la millor mesura va presentar resultats emprant els millors
preventiva de què disposem ara per ara. marcadors seròlògics de què disposem
actualment: EMA/IgA, Anti-TG2/IgA, Anti-DGP/
4- Estudis de cohorts IgG; les principals limitacions dels quals són:
el fet que depenen del contingut en gluten de
La Dra. Mearin (Holanda) va presentar els la dieta, la baixa especificitat a nivells baixos,
resultats de l’estudi prospectiu, randomitzat, que no són 100% indicatius del seguiment
controlat amb doble cec anomenat Prevent CD de la dieta SG i que no es coneix el seu
(http://www.preventcd.com/startpagina), un significat quan no hi ha lesió intestinal. En un
moment en què la biòpsia intestinal ja no és
l’estàndard únic de diagnosi de la celiaquia
i en què la malaltia està evolucionant cap a
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22