Page 18 - Revista Celiacs nº2
P. 18
mació Investigació

ser una malaltia genètica-immunològica més de la pell relacionades amb la celiaquia són gran avantatge i és que pel rigor que requereixen
que no una enteropatia, té molt d’interès el l’alopècia areata, el vitilígen, la psoriasi (1.4% els estudis clínics, s’està avançant molt en la
desenvolupament de marcadors específics de dels pacients celíacs tenen psoriasi), pell definició dels bio-marcadors. Així per exemple,
la celiaquia (tant a nivell de la mucosa intestinal atòpica (2.3% dels pacients celíacs en tenen) el Dr M Makki de Finlàndia va explicar com el
com de la sang) que puguin servir tant per la i urticària (0.3% dels pacients celíacs). En a resultat d’una biòpsia (a l’hora de classificar-la
diagnosi com per la valoració del seguiment de aquestes altres manifestacions de la pell, el com a Marsh 1, 2 o 3) pot estar afectat per
la dieta. benefici d’una DSG no queda clar, tot i que a la com s’ha fet la secció per a la histologia.
DH la DSG és el tractament principal.
La sessió de diagnosi la va tancar la Quant a aconseguir reparació de la mucosa
intervenció del Dr. Rodríguez-Herrera (Sevilla) El Dr. M. Hadjivassiliou (Regne Unit) va intestinal lesionada, es van explicar els estudis
que va presentar un mètode per detectar la parlar de les manifestacions psiquiàtriques i sobre el ALV003 (en desenvolupament per
presència de gluten en orina i que podria servir neurològiques de MC, a destacar l’atàxia per Alvine Pharmaceuticals i en fase IIb). El Dr.
per mesurar les transgressions a la dieta. El gluten (un 18% de les atàxies al seu Centre, Adelman d’Estats Units va presentar l’estudi
mètode està encara en procés de validació, a Sheffield, estan relacionades amb la MC), clínic més gran que s’ha realitzat mai pel
però sembla molt prometedor i va entusiasmar l’encefalopatia per gluten i alguns tipus tractament de la celiaquia (CeliacAction).
a l’audiència per la facilitat que suposaria d’esquizofrènia i convulsions. En aquests casos, Aquest tractament, ara per ara, té la indicació
disposar d’aquesta eina per fer seguiment de i si es confirma el diagnòstic, la implantació de ser adjunt a la dieta SG, quan aquesta no és
la dieta SG en la pràctica clínica i també en d’una DSG resulta en una important millora. suficient per controlar els símptomes i/o reduir
estudis. El Dr. N. Sansotta (Estats Units) va presentar la inflamació o dany intestinal.
un estudi comparatiu de símptomes extra
En el fòrum dels pacients, S Husby (Dinamarca), intestinals en adults i nens. L’estudi va El Dr A Fasano d’Estats Units va explicar
va explicar els nous criteris diagnòstics de concloure que els símptomes extra intestinals el paper de la zonulina en la regulació de la
la Societat Europea de Gastroenterologia prevalen igual en nens i en adults, però als permeabilitat intestinal i les seves implicacions
pediàtrica (ESPGHAN) (http://www.espghan. nens són més freqüents la talla baixa, la fatiga en una teràpia. Aquesta és la base pel
org/fileadmin/user_upload/guidelines_pdf/ i el mal de cap. Als adults, l’anèmia, la fatiga, desenvolupament del Larazotide acetate
Guidelines_2404/European_Society_for_ el mal de cap i els desordres psiquiàtrics. Va (d’Alba Therapeutics). Aquesta empresa és la
Pediatric_Gastroenterology_.28.pdf), basats comentar que els nens que segueixen una que té els estudis més avançats sobre la MC, ja
en: estricta dieta SG mostren una millor resolució que actualment ha acabat la fase IIb i es troba
dels símptomes en relació amb els adults. En iniciant la fase III. Fins ara han demostrat que
1. Els símptomes general, tots els símptomes extra intestinals redueix els signes i símptomes de la MC quan
(gastro-intestinals i extra-intestinals) milloren amb la dieta SG. es dóna en adults amb símptomes persistents i
que a més estan seguint una dieta SG.
2. La genètica (HLA) i A la sessió dels pacients, els Drs. J. Bay
3. Els marcadors serològics. (Argentina) i Guandalini (Estats Units), van Y Nisemblat (Israel) va parlar del
presentar dades sobre el reflux gastroesofàgic, desenvolupament de la molècula BL-7010,
Aplicant estrictament aquests nous criteris, present en un gran nombre de pacients en fase I-II (estudis de seguretat). No s’han
es pot evitar realizar la biòpsia intestinal celíacs, el major risc de fractures a causa de observat efectes adversos greus en els estudis
en alguns casos pediàtrics: quan hi ha l’osteopènia o osteoporosi. Totes aquestes realitzats. El següent pas serà fer un estudi
símptomes i es detecten alts nivells d’IgA- manifestacions milloren amb la dieta SG. de provocació amb gluten en pacients celíacs
AntiTG2 i Antiendomisi IgA i l’HLA DQ2/DQ8 durant 6 setmanes.
és positiu. Es va parlar sobre els errors que 7- Tractament
es poden cometre en fer la diagnosi de la MC F León (Estats Units) va parlar sobre el
seguint les directrius de la ESPGHAN (Societat C. Semrad (Estats Units) va fer un repàs de la desenvolupament de la molècula AMG 714
Europea de Gastroenterologia i Nutrició), com dieta SG. De la seva presentació cal destacar (anti-IL15) , per a pacients que no responen
fer servir símptomes imprecisos o subjectius que la civada encara no es pot considerar un a la dieta SG i pacients amb la MC refractària
o marcadors serològics no estandaritzats de cereal segur pels afectats de la MC, tot i que Tipus II. Aquesta molècula s’ha estudiat ja
baixa qualitat. una part dels celíacs la poden tolerar sempre i en 200 pacients incloent 140 pacients als
quan estigui exempt de contaminació per blat. quals se’ls va administrar la molècula durant
Per primer cop s’exclou la necessitat de fer També va remarcar que la seva introducció a 12 setmanes. En aquest moment està en
provocació amb gluten (si la diagnosi ha estat la dieta s’ha de fer sota supervisió mèdica. Va preparació la fase de prova de concepte que si
correctament realitzada) a tots els grups d’edat. constatar que la persistència de la inflamació té resultats favorables desencadenarà un nou
A l’estudi familiar (recomanat especialment als intestinal (per sort, poc freqüent) està desenvolupament clínic per aquest petit grup
familiars de primer grau), es recomana realitzar relacionada amb l’edat al diagnòstic, essent de pacients que presenten formes greus de la
HLA DQ2/8 d’entrada, ja que la negativitat de els adults els que els costa més refer-se. Per MC. AP Vicary va parlar del descobriment de
l’HLA DQ2/DQ8 és avui un criteri d’exclusió de acabar, demanar que es fes un estudi sobre CALY-002 que també actua a nivell de la IL-
la malaltia. les cerveses del mercat per determinar-ne el 15.
nivell de gluten i veure si n’hi ha d’aptes que
6- Manifestacions extraintestinals puguin estar a l’abast de tothom. Cal recordar Finalment, I Pultz va parlar d’una altra
que gràcies a l’estudi del Dr. Méndez, el whisky via d’investigació que són els enzims
La Dra. K. Kaukinen (Finlàndia) va dir que va passar a ser apte per celíacs. anomenats endoproteases, que actuarien
els diagnòstics per dermatitis herpetiforme en la gliadina fent-la apte als celíacs. De
(DH) han davallat en els últims anys i ho va La darrera sessió del simposi va ser la de moment, queda molta recerca per fer abans
relacionar amb que el diagnòstic té lloc a noves teràpies per la MC. El fet que la indústria no es puguin desenvolupar fàrmacs segurs
edats més joves i per tant hi ha menys temps farmacèutica estigui invertint en la MC té un que substitueixin, amb la mateixa seguretat
d’exposició al gluten. Altres manifestacions i eficàcia, la DSG.

20 CELÍACS OCTUBRE 2015
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23