Page 20 - Revista Celiacs nº2
P. 20
portada RESTAURANT

Cap a la normalització social

del celíac a Catalunya

Tres dècades llargues de feina per ser celíac, donen ajudes econòmiques als A finals del 2014, la Comissió de salut del
persistent i incansable en defensa seus militars i funcionaris celíacs, en ocasions Parlament de Catalunya va aprovar per
dels drets de les persones superiors als 600 euros anuals. La iniciativa unanimitat la resolució 879/X per la millora
celíaques de Catalunya donen per cal aplaudir-la, però al mateix temps creiem de la qualitat de vida del col·lectiu celíac,
molt, però queda camí per recórrer que s’hauria de fer extensiva a tota la població que demanava instar al Govern Central a una
i feina per dur a terme junts, amb celíaca. rebaixa de l’IVA dels productes alimentaris
l’objectiu d’aconseguir la nostra sense gluten fins a un tipus superreduït del 4%,
normalització social, fomentant la És cert que la societat està cada vegada més al ser considerats aquests com a productes
investigació, millorant la legislació sensibilitzada, té més informació i les persones de primera necessitat pel celíac, i l’aprovació
i sensibilitzant els sectors celíaques tenim al nostre abast més aliments d’ajuts econòmics o beneficis fiscals per a les
involucrats com els restauradors, i de major qualitat. Malgrat això cal incidir de persones celíaques. A més d’aquestes dues
productors i distribuïdors. manera persistent en: peticions, que són bàsiques per la millora de
la nostra qualitat de vida, la Resolució incloïa
L’únic tractament que en aquests moments Millora en la diagnosi de la sis punts més:
disposem els celíacs, 1 de cada 100 celiaquia
habitants, és seguir una estricta dieta sense Controls d’inspecció en seguretat
gluten durant tota la nostra vida, el que Ajuts econòmics a les famílies alimentària, principalment pel que
ens suposa anualment una despesa amb algun membre celíac fa a l’etiquetatge
de 1.500 euros de més en comparació
a la cistella de la compra d’una persona no Eliminar les barreres Socials de Renovació del Pacte del Celíac
celíaca, greuge que es desborda si en un nucli la celiaquia (Restauració) en col·laboració amb la Generalitat
familiar, com acostuma a passar, hi conviu (Agencia Catalana Consum)
més d’un celíac. La xifra no és baladí, i fins Seguretat alimentaria dels
i tot l’han fet seva el Ministeri de Defensa i productes ‘sense gluten’ no Inici de campanyes de
MUFACE, la Mutua de Funcionarios Civiles del envasats o envasats al punt de sensibilització al sector
Estado que, assumint que hi ha un cost extra venda restaurador i hoteler

22 CELÍACS OCTUBRE 2015
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25