Page 9 - Revista Celiacs Num 5
P. 9
[ENTRE NOSALTRES]

Tipologies d’incidències que • El servei de cuina de l’escola no pot garantir que en celiaquia i seguretat alimentaria del nen celíac.
actualment es registren a escoles no es contamini la mateixa carmanyola. Ja que les Accions gratuïtes pels centres i per les empreses de
catalanes persones que la manipularan no tenen formació en càtering, però que tenen una repercussió important
celiaquia, ni en pautes de manipulació. pel nen celíac.
La llei actual no obliga a oferir un servei sense gluten • El personal que servirà el menjar i els monitors de
als menjadors escolars i tampoc existeix cap mètode menjador no coneixen quines pautes cal seguir i per 2. D’altra banda estem treballant en un manual per
de control, seguiment ni procediment que vetlli per tal tant no poden garantir la seguretat i infravaloren les facilitar la integració del nen celíac a les escoles,
de garantir unes pautes de seguretat alimentària en conseqüències de la contaminació encreuada. manual que volem fer arribar a totes les escoles de
els centres que sí que l’ofereixen. • Les escoles que ofereixen opcions sense gluten no primària de Catalunya.
tenen un bon protocol d’inclusió. Ens trobem casos
En referència a l’any 2016, a l’Associació vam atendre de nens separats en una taula ocasionant problemes 3. Col·laborem amb l’Agència Catalana de Seguretat
46 incidències en menjadors a les escoles catalanes. de discriminació. Alimentaria en vàries acciones territorials per reduir
En l’últim trimestre del 2017, 11 incidències van • Alguns infants mostren en la seva revisió mèdica les incidències als menjadors escolars.
afectar 23 infants. Totes aquestes incidències han anual, després de fer ús del servei de menjador, un
estat traslladades a l’Agència Catalana de Salut clar augment dels marcadors de celiaquia (el què 4. Seguirem impulsant mocions als ajuntaments per
Pública. Un cop revisats els diferents expedients, hem indica que s’està ingerint gluten) i en retirar el nen del millorar la vida del col·lectiu celíac en l’àmbit local
pogut constatar que es deu a múltiples errors que es menjador escolar, disminueixen fins a negativitzar-se. i col·laborarem amb els inspectors de salut dels
donen molt freqüentment: • Els menús que ofereixen no són menús adaptats al consistoris per reduir el percentatge d’incidències.
menú base, ja que tenien menor quantitat, de menor
• El servei de cuina de l’escola no pot oferir amb qualitat, repetitius i no segueixen una dieta equilibrada. 5. Seguirem en contacte periòdic amb el
garanties un menú sense gluten: Fins i tot en aquests centres, tenim registre d’alguns Departament d’Ensenyament i de Salut, i amb els
que han impedit portar menjar als pares. diputats parlamentaris, per vetllar que realment les
No existeix un control de proveïdors. mesures aprovades en el decret de menjador es
El personal no coneix quins són els productes Accions compleixin, i és per aquest motiu que estem portant
lliures de gluten. a terme un registre de totes les incidències que se’ns
No es pot garantir la contaminació encreuada 1. Dins del programa escoles de l’Associació comuniquen. Us demanem, que si heu tingut qualsevol
durant l’emmagatzematge i manipulació del acreditem les empreses de càtering que donen problema amb el vostre menjador escolar, ens ho feu
menjar. servei a menjadors, i també revisem els protocols saber (info@celiacscatalunya.org) perquè contactarem
• En aquests casos l’infant ha de portar cada dia el d’escoles pròpies. Quan es detecta alguna amb l’escola, revisarem els protocols, els informarem,
seu propi menjar. Coneixem casos en què de manera incidència ens posem en contacte amb el centre formarem i assessorarem en tot el que calgui.A la vegada
il·legal, s’ha negat l’estada al menjador de l’infant si per esbrinar on ha estat el focus de contaminació, aquesta informació ens permetrà mantenir un registre
es portava la carmanyola. Fins i tot casos en què no i els assessorem per millorar els protocols vigents. complet d’incidències i informar a les administracions i
han permès que l’infant faci ús del servei de menjador Tanmateix formem el personal de cuina, monitors Parlament de l’evolució de les incidències i els punts on
escolar si no s’avisa amb 5 dies d’antelació. de menjadors, però també al claustre de professors cal implementar mesures correctores.

PUBLICITAT

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 9 ]
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14