Page 13 - Revista Celiacs Num 5
P. 13
#lestracescompten

que consisteix en la Formació online a metges de molla de pa per un celíac durant 30 dies, destrossa L’Associació Celíacs de Catalunya, alerta de tota
família afiliats al CAMFIC: al 4 trimestre del 2016 completament el seu budell i com a conseqüència la problemàtica existent i davant la desinformació
es va fer la primera convocatòria online, amb èxit l’absorció de nutrients amb tot el que implica tant i banalització de la importància de mantenir una
d’inscripcions més de 300 metges de família inscrits. a curt com a llarg termini. Per tant el col·lectiu de estricta dieta sense gluten i l’augment d’incidències
Actualment està convocada la segona edició. Tot i celíacs asimptomàtic és un target important, ja que relacionades amb la mala praxi i intoxicacions, hem
així, actualment només un 8% dels metges de família no s’adonarà què ha incomplert la dieta fins que no engegat aquesta Campanya de Sensibilització i
catalans han estat formant-se en l’actualització dels es detectin complicacions greus de salut. D’aquí hem preparat una sèrie de material informatiu per
protocols de diagnosi de la celiaquia. Per tant, creiem que sensibilitzar al col.lectiu restaurador i obradors empoderar al celíac i promoure un canvi de mentalitat
que és necessari seguint en aquesta línia, amb la per fomentar bones pràctiques en l’elaboració de entre la ciutadania i els professionals del sector.
que ja estem treballant amb ASPCAT i el CAMFIC, productes sense gluten, facilitant-los consells sobre
fins a arribar a un % adequat de metges de família pautes de seguretat alimentaria en la cuina per Vídeo “Malalties associades - Per una mica sí
formats. celíacs i conscienciant-los que les traces són un greu que passa” .- Per difondre i donar visibilitat a les
perill per la salut del celíac, sigui l’objectiu específic múltiples complicacions que pateixen molts celíacs
Sensibilització a restauradors, hostalers i obradors. per aquest sector. que no segueixen la dieta sigui per un diagnòstic
Des de Celíacs de Catalunya continuem treballant tardà (mitjana de 7 anys per ser diagnosticat) o per
perquè cada dia puguem gaudir de més establiments Sensibilització a fabricants i agents control seguretat transgressions involuntàries.
alimentaris amb productes sense gluten, sensibilitzant alimentaria
primer, assessorant i formant al restaurador (servei Facilitar la interpretació de l’etiquetatge sense gluten Fulletó #lestracescompten: Fulletó de 6 cossos per
gratuït) després, en els protocols a seguir a cuina i és un repte prioritari i per això instem als fabricants informar dels falsos mites que hi ha sobre la celiaquia
sala, per garantir la seguretat alimentària d’aquests. a declarar traces i no utilitzar l’etiquetatge preventiu. (que no hi ha graus, que no és una intolerància, que
Malauradament, només un 3% dels establiments L’actual legislació respecte a l’etiquetatge de no passa res per una mica de gluten...) i què cal tenir
amb producte no envasat o envasat en el punt de productes alimentaris obliga a declarar 14 al·lèrgens en compte per evitar la contaminació encreuada.
venda (restaurants, gelateries, hotels, carnisseries, si són l’ingredient principal, però no a declarar les
obradors, pastisseries) ofereixen productes sense traces d’aquests. Això fa que es puguin trobar Posts “#lestracescomptes”: Publicació a
gluten aptes per celíacs. productes al mercat que continguin gluten però que Facebook i Twitter, de material divulgatiu amb
no faci cap referència al respecte. És freqüent la mala periodicitat setmanal i durant 8 setmanes, de 8 posts
Ens trobem que més del 80% dels establiments praxi d’etiquetatge preventiu en matèria d’al·lèrgens, per conscienciar a la societat que per a les persones
catalans que ofereixen productes sense gluten no posant per defecte que el producte pot contenir totes celíaques, “per una mica de gluten sí que passa” i
compleixen el Reglament Europeu 1169/2011 en les traces d’al·lèrgens, de manera que el fabricant es explicant les complicacions de salut que apareixen
matèria de declaració d’al·lèrgens, tot i que aquest troba exempt de responsabilitats davant el col·lectiu en transgredir la dieta.
té en compte els al·lèrgens en origen i no pas en celíac, al·lèrgics o intolerants alimentaris, però està
el producte final elaborat. La falta de sancions als limitant l’oferta de productes disponibles per aquests 52 Tips sense gluten: Amb periodicitat setmanal
establiments, la no pressió administrativa als que col·lectius. A més, el RE 828/2014 permet l’inclusiu i durant tot l’any, publicarem 52 Tips desmitificant
“no fan la feina ben feta” en matèria d’al·lèrgens, el de la llegenda “fabricant específicament per celíacs” falses creences respecte al que s’ha de fer i consumir
desconeixement d’aquest Reglament i dels requisits en aliments de fins a 100ppm quan el llindar de en una dieta sense gluten i en el protocol d’elaboració,
per una cuina sense gluten apta per a celíacs de gran seguretat per un celíac, segons consens científic, és i deixant clar fonaments imprescindibles per dur a
part dels inspectors sanitaris, tindrà conseqüències de 20 ppm, el que pot provocar intoxicacions greus. terme una dieta amb tota seguretat.
greus per la salut del celíac a llarg termini.
Les traces poden ser letals a mitjà termini per un Fulletó “La Celiaquia, el que s’ha de saber
Des de l’entrada en vigor del RE1169/2011 al pacient celíac. Ja que el consum de més de 50mg sobre el diagnòstic de celiaquia”: Amb text
desembre del 2014 s’han incrementat en més al dia ja és causa de destrucció de les vellositats revisat per la Dra. Gemma Castillejo, el tríptic facilita
d’un 600% les accions realitzades per Celíacs de intestinals. la informació més actualitzada sobre la celiaquia,
Catalunya en gestionar incidències per intoxicacions símptomes, diagnòstic i tractament.
per ingesta de gluten a establiments del canal
HORECA. L’Associació de Celíacs de Catalunya Fulletó “Etiquetatge dels productes sense
manté reunions periòdiques amb l’ACSA per informar gluten”: Manual per facilitar la comprensió de
de la situació vigent / incidències detectades i confia l’etiquetatge dels productes sense gluten, ja que
què es fomentaran les accions per reconduir aquesta la llei vigent no obliga a declarar les traces de cap
situació, gràcies a la col·laboració entre ambdues al·lergen.
entitats.
Conte Infantil: Amb aquesta publicació, volem
La majoria dels adults celíacs són asimptomàtics, el donar accés a escoles, educadors i pares de material
que vol dir que si bé no tenen simptomatologia el divulgatiu per nens menors de 7 anys, facilitant la
dany s’està produint igualment als seus budells. Hi ha comprensió dels petits i dels seus companys de la
estudis científics que demostren que la ingesta d’una seva patologia i la seva integració a les activitats que
es desenvolupen al seu voltant.

Agraïm el teu suport i preguem que ens
ajudis a difondre aquest material i el hashtag
#lestracescompten per tal d’arribar a tots els
col·lectius.

Perquè amb una mica de gluten, sí que
passa! Les traces compten. Fem-ho saber!

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 13 ]
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18