Page 12 - Revista Celiacs Num 5
P. 12
dieta no és puntual, ni banal, si no una prescripció
mèdica que s’ha de seguir estrictament de per vida,
la transgressió suposa un greu risc pel pacient.

Aquesta sensibilització ha de servir addicionalment
per sensibilitzar als consistoris catalans sobre la
importància pel celíac de la dieta sense gluten segura
i per tant, ha de facilitar la normalització / integració
del ciutadà celíac en les activitats gastronòmiques,
populars, culturals i esportives que es realitzin a cada
població catalana.

“tendència” no pateixen les conseqüències d’una de vulnerabilitat, en la que de fet és moltes vegades Sensibilització al sector sanitari
contaminació. Durant els últims 2 anys hem vist inviable, ja que entitats com el Banc d’Aliments o A Catalunya es calcula que el 80% dels celíacs
proliferar els cartells “sense gluten” en restaurants, les seves entitats beneficiàries no tenen la capacitat i sensibles al gluten no celíacs, més de 360 mil
pastisseries i obradors. Podria semblar una gran de subministrar producte sense gluten (pa / farina o persones, encara no saben que ho són. Un celíac no
notícia pels celíacs però dista molt de ser una realitat pasta) de manera continuada, ja que depenen de les diagnosticat està transgredint el que hauria de ser el
donat que molta d’aquesta oferta “sense gluten” és donacions puntuals d’entitats mercantils i no tenen seu tractament, una dieta estricta sense gluten, per
apta per tots menys per a les persones amb patologies programes específics per celíacs. Aquest fet suposa tant això pot provocar a llarg termini patologies greus
relacionades amb la ingesta de gluten. Amb aquesta que els celíacs en risc d’exclusió transgredeixin la com: anèmia, osteoporosis, infertilitat, limfomes
campanya esperem reduir les transgressions a la dieta, cosa que derivarà en conseqüències greus a gàstrics, etc.
dieta per motius “socials” i facilitar eines per reduir llarg termini per la seva salut (limfomes, osteoporosi...)
les contaminacions per falta de seguretat alimentaria Actualment es triga una mitjana de 7 anys en
en la manipulació de productes sense gluten. A Catalunya l’únic programa que existeix per cobrir diagnosticar a un adult, fet que suposa un autèntic
les necessitats de celíacs menors en risc d’exclusió calvari pel pacient que va de metge en metge i de
Tenint en compte que per un celíac la seva única és el programa de Creu Roja a la Província de prova en prova sense un resultat que pal·lií el seu
medicina és el seguiment d’una dieta estricta, Barcelona, finançat per Diputació de Barcelona. malestar i un sobre cost innecessari per la sanitat
es recomana només menjar en establiments pública. La gran dificultat de la diagnosi és que és
degudament acreditats, coneixedors dels protocols L’objectiu que al respecte volem assolir, és un trastorn multisistèmic, i per tant una malaltia
de seguretat alimentaria en la cuina sense gluten, ja sensibilitzar a les institucions públiques i població camaleònica, que pot passar desapercebuda per
que el que està en joc és la salut. general del greuge econòmic que pateixin els celíacs part dels metges de família i pediatres si no tenen
respecte a la resta de pacients, ja que a diferència una formació específica en protocols de detecció i
No menys important és el fet de facilitar el de la resta dels pacients amb tractament mèdic, el derivació de la celiaquia.
coneixement de la patologia entre la societat en celíac paga el 100% el tractament mèdic que se li ha
general per tal de fomentar que aquells individus que prescrit i de les greus conseqüències per la salut del Això s’agreuja amb el fet que molts gastroenteròlegs
autoidentifiquin una simptomatologia indicativa de pacient que suposa no poder seguir correctament la no tenen actualitzats els seus coneixements entorn la
susceptibilitat de patir la patologia puguin adreçar- dieta per motius econòmics. A la vegada que aquesta celiaquia, fet que està provocant falsos diagnòstics o
se als professionals sanitaris adients per tal de que prescripcions incorrectes. La majoria dels facultatius
realitzin la confirmació o descart de la malaltia celíaca mèdics desconeixen encara les pautes necessàries a
i d’aquesta manera reduir la tassa d’infradiagnosi. facilitar al pacient pel seguiment correcte d’una dieta
sense gluten. Per aquest motiu, i en compliment
de la Resolució 879/X, un cop elaborat el primer
document de consens sobre la malaltia celíaca a
Catalunya, manual que fa èmfasi en els protocols
de manifestació, cribratge, derivació, diagnosi i
seguiment, s’està duent a terme la segona fase

Sensibilització a l’administració pública
Estudis comparatius revelen que al nostre país els
productes sense gluten són un 315% més cars
que els que contenen aquesta proteïna, actualment
ni els governs de Catalunya ni d’Espanya ofereixen
cap tipus de bonificació ni subvenció a les famílies
celíaques amb pocs recursos, a diferència de la
majoria dels països europeus que atorguen ajudes
directes o indirectes als malalts celíacs per fer front
al sobre cost del producte sense gluten, que són de
fet la seva única medicina. Al nostre país fer front a
la desviació de quasi 1.100 euros anuals a la cistella
bàsica de la compra (només productes bàsics) recau
única i exclusivament en el malalt i els seus familiars.

El seguiment del tractament sense gluten es
complica encara més per part de famílies en situació

[ 12 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17