Page 14 - Revista Celiacs Num 5
P. 14
RMACIÓ I INVESTIGACIÓ]

Convocatòria

Beca 2017

La validació de biomarcadors
en la malaltia celíaca

guanya la primera beca atorgada per

l’Associació Celíacs de Catalunya

Fernando Fernández Bañares
Fundació Docència i Recerca – Mútua Terrassa

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional La beca inicial va permetre realitzar la posada a punt
de la Celiaquia, l’Associació va donar a conèixer de la metodologia per l’anàlisi de metabòlits i de
el passat 21 de maig, el guanyador de la primera proteïnes i poder iniciar el reclutament de pacients
beca Celíacs de Catalunya concedida a un projecte i l’anàlisi de les primeres mostres. Posteriorment,
d’investigació en patologies relacionades amb la amb l’ajuda del FIS (PI13/02499), es va seguir
ingesta de gluten. Per tal de garantir l’objectivitat, desenvolupant l’estudi òmic integrat i centrat en la
independència i qualitat de les avaluacions dels recerca de biomarcadors que possibilitin identificar
projectes presentats, l’Associació va designar les formes lleus d’enteropatia per malaltia celíaca.
com jurat extern a l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Pel que fa a les hipòtesis, els resultats preliminars de
Catalunya. la investigació evidencien que el perfil de proteïnes
descobert en el teixit duodenal permet diagnosticar
El projecte seleccionat per endur-se la beca de les lesions tipus Marsh 1 de causa celíaca sense
6.000 euros ha estat el presentat per la Fundació necessitat d’esperar a la resposta a una dieta sense
Docència i Recerca - Mútua Terrassa. El projecte, gluten. S’espera que els nivells a sang d’aquestes
que compte amb el doctor Fernando Fernández proteïnes i la seva expressió immunohistoquímica en
Bañares com a investigador principal, es centra el teixit ajudaran a realitzar el diagnòstic diferencial
en la validació de biomarcadors en la malaltia entre malaltia celíaca, altres tipus de malalties del
celíaca que pretén conèixer millor la patogènia de budell prim i la sensibilitat al gluten no celíaca.
la celiaquia i contribuir a millorar, per tant, la tassa
diagnosis de la celiaquia. Amb l’esmentada beca, els investigadors del treball
volen posar a punt les tècniques de laboratori
L’esmentat projecte deriva d’un estudi ampli dirigit (ELISA) necessàries per valorar la utilitat d’aquests
a la recerca de biomarcadors de la malaltia celíaca i biomarcadors en sang.
en el qual es van integrar dues disciplines òmiques:
proteòmica i metabolòmica. Va merèixer el VIII Premi L’Associació Celíacs de Catalunya vol mostrar el seu
a la Investigació Bàsica i Aplicada sobre malaltia suport i reconeixement a les persones que treballen
celíaca de l’Associació de Celíacs de Madrid en la recerca de malalties relacionades amb el gluten,
concedit el passat 2010 i, a més, va rebre -l’any fomentant el desenvolupament del coneixement
2013- una ajuda del Fons d’Investigació Sanitària d’aquestes, millorant els mètodes de diagnòstic i
(FIS, Instituto Carlos III). difonent socialment la realitat d’aquests trastorns. 

[ 14 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19